Algemene voorwaarden

Artikel 1: toepasselijkheid
1.Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Smullenmetloes en op alle met Smullenmetloes aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Smullenmetloes in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
3.Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
4. Indien de Klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Smullenmetloes is ingestemd.
5.Smullenmetloes behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
6.Door het gebruik van de internetsite van Smullenmetloes en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
7.Smullenmetloes is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

Artikel 2: Aanbiedingen/overeenkomsten
1.Alle aanbiedingen van Smullenmetloes zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
2.Smullenmetloes behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is of als sprake is van een onjuiste vermelding van de prijs op de website.
3.Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven email-adres. De Klant en Smullenmetloes komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Klant is verzonden. De elektronische bestanden van Smullenmetloes gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
4.Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Smullenmetloes garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etcetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming en/of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 3: Prijzen en betalingen
1.Alle door Smullnetmetloes vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief omzetbelasting en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
2.De hoogte van de verzend- en administratiekosten staat op de internetsite vermeld. Ten aanzien van bepaalde landen en betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten.
3.Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding en zolang de voorraad strekt..
Smullenmetloes kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
4.Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
Betaling vooraf via iDEAL; de Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzend- en administratiekosten en eventuele kosten van extra services, via de internetbankierafdeling van zijn/haar bank over naar SmullenmetLoes

Artikel 4: Levering
1.Smullenmetloes heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd:
Bij betaling versturen wij de bestelde artikelen in de regel uiterlijk binnen één tot drie werkdagen na ontvangst van de betaling.
De genoemde levertijd zijn indicatief en gelden nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat. De Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen in dat geval worden geretourneerd.
2.Levering vindt plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
3. Smullenmetloes aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verzending aan en/of ontvangst van de producten door de Klant. De verzending van de producten geschiedt geheel voor rekening en risico van de Klant. Indien de Klant geen risico wil lopen, kan een afspraak worden gemaakt om het artikel op te komen halen.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
1.Het eigendom van producten gaat pas over op Klant, indien de Klant al hetgeen de Klant op grond van enige overeenkomst aan SmullenmetLoes verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten door Smullenmetloes aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. Indien de Klant in gebreke blijft de producten eigenhandig in ontvangst te nemen, is de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar eigen rekening en risico. Eventuele retourzendingen aan Smullenmetloes zijn voor rekening van de Klant en moeten gefrankeerd en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

Artikel 6: Ruilen en herroepingsrecht
1.De Klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u Smullenmetloes daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.
2.Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Smullenmetloes de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
3.De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de Klant.
5.Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:
• Producten die naar uw specificatie gemaakt zijn, zoals Handgemaakte producten op wens van de klant.
• Voor producten die na opening vanwege hygiënische redenen niet geretourneerd kunnen worden.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
1. Hoewel Smullenmetloes met de grootst mogelijke zorg haar producten controleert, kan zij niet garanderen dat er sprake is van fouten of kleine gebreken. De Klant kan in een dergelijk geval gebruik maken van het hiervoor genoemde ruil- of herroepingsrecht.
2.Smullenmetloes is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Smullenmetloes. Smullenmetloes is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
3.Indien Smullenmetloes, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
4.Het is mogelijk dat SmullenmetLoes op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. SmullenmetLoes is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 8: Overmacht
1.In geval van overmacht is Smullenmetloes niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
2.Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9: Intellectueel eigendom
1.De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Smullenmetloes, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
2.Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
3.Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Smullenmetloes, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 10: Persoonsgegevens
1.De gegevens die door de Klant worden verstrekt, worden door Smullenmetloes vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
-Het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.
-Het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site.
-Het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins.
2.Smullenmetloes neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
3.Smullenmetloes verstrekt geen klantgegevens aan derden.

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
-Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
-Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te ’s Hertogenbosch.